Guanidine, N-nitro-N'-(phenylmethyl)-

Guanidine, N-nitro-N'-(phenylmethyl)-