ethyl 4-(3-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzoate

ethyl 4-(3-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzoate