Diethyl-{4-[2-(4-nitro-phenyl)-vinyl]-phenyl}-amine

Diethyl-{4-[2-(4-nitro-phenyl)-vinyl]-phenyl}-amine