Methyl 2,3,4,5-tetrachloro-6-cyanobenzoate

Methyl 2,3,4,5-tetrachloro-6-cyanobenzoate