(4-Chlorophenyl)(indolin-1-yl)methanone

(4-Chlorophenyl)(indolin-1-yl)methanone