4-[(4-ethylphenyl)methyl]thiomorpholine

4-[(4-ethylphenyl)methyl]thiomorpholine