4-[(4-phenylphenyl)methyl]thiomorpholine

4-[(4-phenylphenyl)methyl]thiomorpholine