5-(4-ethoxyphenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine

5-(4-ethoxyphenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine