3-(4-methoxyphenyl)-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde

3-(4-methoxyphenyl)-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde