(3,5-Dimethyl-phenyl)-pyridin-4-ylmethyl-amine

(3,5-Dimethyl-phenyl)-pyridin-4-ylmethyl-amine