N-(2-ethylphenyl)-4-nitrobenzamide

N-(2-ethylphenyl)-4-nitrobenzamide