Dimethyl 2,5-difluoroterephthalate

Dimethyl 2,5-difluoroterephthalate