4-fluoro-2-methyl-N-(4-nitrobenzyl)aniline

4-fluoro-2-methyl-N-(4-nitrobenzyl)aniline