2-(benzylsulfanyl)-3-ethyl-4(3H)-quinazolinone

2-(benzylsulfanyl)-3-ethyl-4(3H)-quinazolinone