4-(naphthalen-1-ylmethyl)thiomorpholine

4-(naphthalen-1-ylmethyl)thiomorpholine