1-methyl-4-[(6-nitro-1,3-benzodioxol-5-yl)methyl]piperazine

1-methyl-4-[(6-nitro-1,3-benzodioxol-5-yl)methyl]piperazine