2-(4-chlorophenyl)-2-oxoethyl 2-hydroxy-3-methylbenzoate

2-(4-chlorophenyl)-2-oxoethyl 2-hydroxy-3-methylbenzoate