3-(1H-Benzoimidazol-2-yl)-8-methoxy-chromen-2-one

3-(1H-Benzoimidazol-2-yl)-8-methoxy-chromen-2-one