2-Methyl-1-(2-p-tolyloxy-ethyl)-1H-benzoimidazole

2-Methyl-1-(2-p-tolyloxy-ethyl)-1H-benzoimidazole