2-methoxy-N'-(4-methylbenzoyl)benzohydrazide

2-methoxy-N'-(4-methylbenzoyl)benzohydrazide