2-methoxy-N'-(3-methylbenzoyl)benzohydrazide

2-methoxy-N'-(3-methylbenzoyl)benzohydrazide