N'-benzoyl-2-methoxybenzohydrazide

N'-benzoyl-2-methoxybenzohydrazide