methyl 4-[3-(4-pyridinyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]phenyl ether

methyl 4-[3-(4-pyridinyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]phenyl ether