2-methyl-N-({4-[(methylsulfonyl)amino]phenyl}sulfonyl)propanamide

2-methyl-N-({4-[(methylsulfonyl)amino]phenyl}sulfonyl)propanamide