2-(6-chloro-4-phenyl-2-quinazolinyl)-N-methylhydrazinecarbothioamide

2-(6-chloro-4-phenyl-2-quinazolinyl)-N-methylhydrazinecarbothioamide