2-(2,4-Dimethyl-phenylamino)-1-p-tolyl-ethanone

2-(2,4-Dimethyl-phenylamino)-1-p-tolyl-ethanone