2-benzoxazolamine, 5-methyl-n-(4,5,6-trimethyl-2-pyrimidinyl)-

2-benzoxazolamine, 5-methyl-n-(4,5,6-trimethyl-2-pyrimidinyl)-