4,6-dimethyl-1-phenylpyrimidin-2-one

4,6-dimethyl-1-phenylpyrimidin-2-one