1,4-Bis(4-nitrosophenyl)piperazine

1,4-Bis(4-nitrosophenyl)piperazine