2-(Bromomethyl)-1,3,4-trichlorobenzene

2-(Bromomethyl)-1,3,4-trichlorobenzene