(2-chlorophenyl)(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)methanone

(2-chlorophenyl)(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)methanone