1-{2-[(4-{(e)-[2,5-dichloro-4-(dimethylsulfamoyl)phenyl]diazenyl}phenyl)(ethyl)amino]ethyl}-1,1-dimethylhydrazinium chloride

1-{2-[(4-{(e)-[2,5-dichloro-4-(dimethylsulfamoyl)phenyl]diazenyl}phenyl)(ethyl)amino]ethyl}-1,1-dimethylhydrazinium chloride