3-phenyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-5-one

3-phenyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-5-one