3-(3,4-dimethoxyphenyl)-1H-pyrazole-5-carbohydrazide

3-(3,4-dimethoxyphenyl)-1H-pyrazole-5-carbohydrazide