1-[4-(3-Methyl-pyrazole-1-sulfonyl)-phenyl]-pyrrolidin-2-one

1-[4-(3-Methyl-pyrazole-1-sulfonyl)-phenyl]-pyrrolidin-2-one