azido(methyl)diphenylsilane

azido(methyl)diphenylsilane