1-[3-(4-Pyridin-3-yl-thiazol-2-ylamino)-phenyl]-ethanone

1-[3-(4-Pyridin-3-yl-thiazol-2-ylamino)-phenyl]-ethanone