2-(4,6-Dihydroxy-pyrimidin-2-ylsulfanyl)-1-(3,4-dimethyl-phenyl)-ethanone

2-(4,6-Dihydroxy-pyrimidin-2-ylsulfanyl)-1-(3,4-dimethyl-phenyl)-ethanone