3-(5-Methyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-phenylamine

3-(5-Methyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-phenylamine