4H-3,1-Benzoxazin-4-one, 6-methyl-2-phenyl-

4H-3,1-Benzoxazin-4-one, 6-methyl-2-phenyl-