N-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]cycloheptanamine

N-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]cycloheptanamine