1-(4-fluorophenyl)-4-(4-phenylcyclohexyl)piperazine

1-(4-fluorophenyl)-4-(4-phenylcyclohexyl)piperazine