1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]piperidine

1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]piperidine