N-[2-(2-methoxyphenyl)ethyl]cycloheptanamine

N-[2-(2-methoxyphenyl)ethyl]cycloheptanamine