(phenylamino)(4-(3-phenylprop-2-enyl)piperazinyl)methane-1-thione

(phenylamino)(4-(3-phenylprop-2-enyl)piperazinyl)methane-1-thione