1-(cyclohexylmethyl)-4-(2-fluorophenyl)piperazine

1-(cyclohexylmethyl)-4-(2-fluorophenyl)piperazine