1-(cyclohexylmethyl)-4-(2,3-dimethylphenyl)piperazine

1-(cyclohexylmethyl)-4-(2,3-dimethylphenyl)piperazine