1-(2-fluorophenyl)-4-(3-phenylpropyl)piperazine

1-(2-fluorophenyl)-4-(3-phenylpropyl)piperazine