1-(cyclohexylmethyl)-4-(2,5-dimethylphenyl)piperazine

1-(cyclohexylmethyl)-4-(2,5-dimethylphenyl)piperazine