Ketone, 2-methoxy-1-naphthyl 4-(p-methoxyphenyl)-2-pyrazolin-5-yl

Ketone, 2-methoxy-1-naphthyl 4-(p-methoxyphenyl)-2-pyrazolin-5-yl